A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בשוק החופשי: ישראל והעולם מבט השוואתי    

מתוך אתר משרד המשפטים, נציבות שיוויון זכויות

מעסיקים רבים בישראל חייבים בייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות במקומות עבודה. הסכם קיבוצי כללי במשק קובע יעדי ייצוג הולם בחברות המעסיקות יותר מ-100 אנשים. הסכם זה הורחב על כל המעסיקים בצו הרחבה על ידי שר הכלכלה. במקביל, משרדי הממשלה חייבים ביעדי ייצוג הולם מכוח החלטת ממשלה. בנוסף, כעת נדונה בכנסת הצעת חוק העוסקת ביעדי ייצוג הולם במגזר הציבורי.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים לקחה על עצמה לאסוף מידע מן העולם לגבי מערכות ייצוג הולם. את המחקר ערך גל זהר וממצאיו בדו"ח המצורף. הדו"ח מציג מידע השוואתי בנוגע לשאלות כגון – הגדרת אדם עם מוגבלות לצורך יישום יעדי התעסוקה, מנגנונים המאפשרים למעסיק לדעת כמה עובדים עם מוגבלות יש לו, מנגנוני הטמעה ואכיפה. הדו"ח כולל גם נתונים ראשוניים לגבי המצב בפועל בישראל, דהיינו כמה מן המעסיקים כבר עומדים ביעדי הייצוג ההולם שנקבעו בהסכם קיבוצי, בצו הרחבה ובהחלטת ממשלה.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


תעסוקת אנשים עם מוגבלות בשוק החופשי ואחריותם של משרדי עבודה ברחבי העולם אל מול שינויים במדיניות ובמאפייני האוכלוסייה    

מטרת מסמך זה להציג את התפתחות מגמות המדיניות והאסטרטגיות הממשלתיות כלפי אנשים עם מוגבלות הלכה למעשה כפי שהם באים לידי ביטוי במדיניותן של מספר מדיניות הנחשבות כמובילות בתחום : שבדיה, בריטניה, אוסטרליה, אירלנד וארה"ב. המסמך מציג את השינויים המבניים ואת עבודתם של משרדי הממשלה באותן המדיניות בעשר השנים האחרונות. הבחינה של שינויים אלה נעשתה בראייה רחבה הכוללת את שינוי סדרי העדיפויות הלאומי של מדינות אלה ואת התהליך של הפניית משאבים לשילוב אנשים עם מוגבלויות בתעסוקת העולם החופשי.

 

לפריט המלא
קרא | הורד