A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

מסוכנות מינית, מסוגלות לעמוד לדין ואחריות פלילית של עברייני מין עם מוגבלות שכלית   מק"ט 607 | מנחה: פרופ' אריק רימרמן  

עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נעשתה בסיוע מלגה לקרן שלם

סוגיות "המסוגלות לעמוד לדין", "אחריות פלילית" ו"מסוכנות מינית" של עברייני מין עם מש"ה מתבססת כיום על מוסכמות ותובנות קליניות, ומטרת המחקר לבחון את התאמתן למודל המחקר ה"קליני-מדעי". המחקר כלל סקירה תיאורטית מקיפה של תופעת העבריינות המינית בקרב אנשים עם מש"ה בשנים 1975-2013 (N=126), את התאמת חוות הדעת של אנשי מקצוע למודל וכן את התאמת החלטות בתי המשפט לחוות הדעת. הערכת התאמת חוות הדעת למודל נעשתה ביחס ל-3 כלי מחקר סטטיסטיים המעריכים כל אחד מהסוגיות באופן בלתי-תלוי. נמצא כי בהתבסס על כלים המקובלים ל"הערכת מסוכנות מינית" באוכלוסייה הכללית אנשים עם מש"ה נמצאים כבעלי רמת מסוכנות מינית גבוהה אך פער זה הינו בלתי מייצג. כמו כן, נמצא כי כמחצית מהגורמים המתייחסים ל"מסוגלות לעמוד לדין" אינם באים כלל לידי ביטוי בחוות הדעת של המומחים, וכי מתוך 49 גורמים חוות הדעת מתייחסות בממוצע ל-5.9 גורמים בלבד (בטווח הנע בין 0-13). ממצאים דומים נמצאו בהתייחס ל"אחריות פלילית", כאשר חוות הדעת מתייחסות בממוצע ל-10.9 גורמים בלבד מתוך 30 (בטווח הנע בין 3-19), וכן נמצא כי בישראל לא קיים כלי אבחוני לקביעת אחריות פלילית. קיימת התאמה גבוהה מאוד בין חוות הדעת לבין החלטות בתי המשפט, כך שרק כמחצית מהאנשים עם מש"ה נקבעים כמי שמסוגלים לעמוד לדין ולשאת באחריות פלילית.
 
לצפיה בהרצאה שניתנה במסגרת יום העיון המחקרי של קרן שלם לשנת 2016   לחץ כאן

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


מעורבות אימהות ערביות עם צאצאיהן הלוקים בפיגור שכלי לאחר השמה חוץ ביתית   מק"ט 566 | מנחה: פרופ' אריק רימרמן  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

במחקר נבדק הקשר בין המשתנים הסוציו-דמוגרפים של האם: גיל, מצב משפחתי, השכלה; של הצאצא: מין, גיל בעת ההשמה, משך שהות במסגרת, חומרת המוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), קיומה של הפרעה נפשית; המסגרת: מרחקה מבית האם; ושני משתנים נוספים: חלוקת התפקידים במשפחה ועמדות האם כלפי החלוקה עצמה, לבין דפוסי המעורבות שהאם תגלה. הממצאים מראים, כי קיומה של הפרעה נפשית המתלווה למש"ה, ומשך שהות ארוך של הצאצא במסגרת המגורים החוץ-ביתית התקשרו באופן מובהק לרמת מעורבות מחשבתית-התנהגותית ורגשית נמוכה של האם. בניגוד למצופה, המשתנים הקשורים לחלוקת התפקידים באוכלוסייה הערבית לא התקשרו למעורבות אימהית.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד