A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

פעילות פנאי של בני נוער עם מוגבלות   מחברים נוספים : ד"ר חגית קליבנסקי, פרופ' דרורה כפיר  

המחקר ביקש לבחון את נושא הפנאי של בני נוער עם מוגבלות מנקודות מבט שונות לכן בחרנו לקבל מידע, באמצעות ראיונות מובנים למחצה, מאנשים המעורבים בנושא מזוויות שונות. משתתפי המחקר היו הורים לצעירים עם מוגבלות, צעירים עם מוגבלות, יזמים ומפעילים – אנשים שפיתחו ו/או מקיימים פעילויות לנוער עם מוגבלות (חלקם הורים), ובעלי תפקידים/אנשי ממסד שעיסוקם באוכלוסייה עם מוגבלות. בין הארגונים והיזמים ניתן למנות עמותות, רשויות מקומיות וארגונים ארציים.
איסוף הנתונים נערך במהלך החודשים נובמבר 2014 עד מרץ 2015.
הממצאים אורגנו בהתאם לחמש התמות שעלו מניתוח הראיונות: צרכים; המענים לצרכים - פעילויות הפנאי; תרומת פעילויות הפנאי; קשיים; רשויות ציבורית ומגזר שלישי - תפקידים ועשייה.
מסקנות המחקר מצביעות על כך שיש פעילויות פנאי אך הן ברובן ספורדיות, מקומיות, זמניות, בהיקף מצומצם והמידע אודותן אינו זמין.
על כן, נחוצה מדיניות אשר תהווה תשתית תקציבית, מבנית, ארגונית, אנושית, מקצועית – ומעל לכול: תפיסתית.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


דוח הערכה מסכם על קורס: בניית שותפות בין אנשי מקצוע להורים לילדים עם צרכים מיוחדים במזרח ירושלים   מק"ט 88 | חוקרים נוספים: ד"ר נאזי נאטור  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

מטרת המחקר הייתה להעריך תהליך יישום תכנית שמטרותיה היו פיתוח מודעות ושינוי עמדות ביחסם של אנשי מקצוע למקומם של ההורים, המשפחה וכלפי אנשים עם מוגבלויות. ממצאי ההערכה מצביעים על כך שישנה הלימה בין הצרכים, כפי שזוהו על ידי חברי וועדת ההיגוי, לבין המטרות כפי שהוגדרו במסמכי התכנית. ניכר שקיימת הלימה בין מטרות הקורס ובין התכנון כפי שהוא בא לידי ביטוי בסילבוס. ישנן מספר המלצות: מבנה הקורס ומשכו, שיתוף הורים בוועדת היגוי ובמהלך הקורס באמצעות פרקטיקום אינטנסיבי יותר. שיתוף אנשי צוות מאותו מוסד כדרך יעילה לשינוי. המשך תיעוד ומעקב.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד