A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

תעסוקת אנשים עם מוגבלות בשוק החופשי ואחריותם של משרדי עבודה ברחבי העולם אל מול שינויים במדיניות ובמאפייני האוכלוסייה    

מטרת מסמך זה להציג את התפתחות מגמות המדיניות והאסטרטגיות הממשלתיות כלפי אנשים עם מוגבלות הלכה למעשה כפי שהם באים לידי ביטוי במדיניותן של מספר מדיניות הנחשבות כמובילות בתחום : שבדיה, בריטניה, אוסטרליה, אירלנד וארה"ב. המסמך מציג את השינויים המבניים ואת עבודתם של משרדי הממשלה באותן המדיניות בעשר השנים האחרונות. הבחינה של שינויים אלה נעשתה בראייה רחבה הכוללת את שינוי סדרי העדיפויות הלאומי של מדינות אלה ואת התהליך של הפניית משאבים לשילוב אנשים עם מוגבלויות בתעסוקת העולם החופשי.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


מתנדבים עם מוגבלות בשירות אזרחי לאומי    

סקירה זו הינה סקירה ראשונה במסגרת מערך מחקר כולל בן שלושה שלבים, אשר נועד ללוות את אוכלוסיית הצעירים עם המוגבלות המתנדבים במסגרת השירות האזרחי לאומי בישראל, החל מתחילת שנת השירות עצמה ועד לאחר כשלוש שנים מתום השירות. מטרת המעקב הינה לעמוד על מאפייניהם של המתנדבים, מניעיהם לשירות ובעיקר, מידת תרומתו של השירות להשתלבותם של צעירים אלו בחברה בכלל ובשוק התעסוקה בפרט, זאת לאור הקשיים והחסמים הרבים העומדים בפני אנשים עם מוגבלות בבואם להשתלב בשוק העבודה.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


מעסיקי עובדים עם מוגבלות    

מהו שיעור העסקים המשלבים עובדים עם מוגבלות? מה מספרם? מה מאפיין את העסקים הללו? מה מניע מעסיקים לשלב עובדים עם מוגבלות? מה עמדותיהם של עסקים בנושא עבודתם של עובדים עם מוגבלות והאם אלו המשלבים, שונים בעמדותיהם מאלו שאינם משלבים? מהם הקשיים עמם מתמודדים מעסיקים של אנשים עם מוגבלות ואיזו תמיכה הם מבקשים מהמדינה? על כל אלה במחקר שנערך על ידי המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה

לקריאה לחצו כאן