הודעה על שינוי תנאי סף במכרז פומבי 2/2017 – פניה לקבלת הצעות בעניין מתן שירותים בתחום מדידה, הערכה ומחקר של פעילויות הקרן במסגרת תפקיד רכז יחידה ועוזר מחקר      

מכרז פומבי 2/2017 – פניה לקבלת הצעות בעניין
מתן שירותים בתחום מדידה, הערכה ומחקר של פעילויות הקרן במסגרת תפקיד רכז יחידה ועוזר מחקר
הודעה על שינוי תנאי סף במכרז

 

קרן שלם מודיעה בזאת כי תנאי הסף הקבוע בסעיף 2.1 לטופס ההצעה (תפקיד רכז יחידה), תוקן באופן הבא:
לתפקיד רכז יחידה
א. בעל תואר שלישי לפחות בתחום מדעי החברה או הרוח, ובנוסף, בעל ידע והשכלה אקדמית רלוונטית בתחום שיטות מחקר/מדידה/הערכה.
יתר הוראות תנאי הסף – ללא שינוי
את מסמכי המכרז ניתן לקבל באתר האינטרנט של קרן שלם בקישור המצורף (ללא תשלום).

טלפון לבירורים : 03-9601122

בברכה,
קרן שלם