תעסוקת אנשים עם מוגבלות בשוק החופשי ואחריותם של משרדי עבודה ברחבי העולם אל מול שינויים במדיניות ובמאפייני האוכלוסייה    
מטרת מסמך זה להציג את התפתחות מגמות המדיניות והאסטרטגיות הממשלתיות כלפי אנשים עם מוגבלות הלכה למעשה כפי שהם באים לידי ביטוי במדיניותן של מספר מדיניות הנחשבות כמובילות בתחום : שבדיה, בריטניה, אוסטרליה, אירלנד וארה"ב. המסמך מציג את השינויים המבניים ואת עבודתם של משרדי הממשלה באותן המדיניות בעשר השנים האחרונות. הבחינה של שינויים אלה נעשתה בראייה רחבה הכוללת את שינוי סדרי העדיפויות הלאומי של מדינות אלה ואת התהליך של הפניית משאבים לשילוב אנשים עם מוגבלויות בתעסוקת העולם החופשי.

 


לפריט המלא
קרא | הורד