A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

איכות חיים של מזדקנים עם תסמונת דאון בחברה הערבית   מק"ט 585 | מנחה: פרופ' אריק רימרמן  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת מחקר זה הייתה לבדוק את איכות חייהם של בעלי תסמונת דאון בחברה הערבית. המחקר בחן שאלה זו דרך שני מודלים, המודל הרפואי והמודל התפקודי-חברתי. משתני המודל הרפואי הם מצב בריאותי, רמת מוגבלות שכלית ותפקוד יומי, לעומת השתתפות ותפקוד יומי במודל החברתי-תפקודי. אוכלוסיית המחקר כללה 68 בוגרים עם תסמונת דאון המועסקים במפעלי עבודה שיקומיים (מע"שים) באזור הצפון. הממצאים מראים כי שני המשתנים, תפקוד קוגניטיבי ותפקוד יומי, קשורים קשר חיובי מובהק עם איכות חיים כוללת, בעוד שלא נמצא קשר מובהק בין המשתנים השתתפות בפנאי וסוג הדיור לאיכות חיים כוללת.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


הכרת תודה, רווחה נפשית וצמיחה אישית בקרב אימהות לילד עם/וללא נכות אינטלקטואלית בחברה החרדית והחילונית   מק"ט 568 | מנחה: ד"ר ליאורה פינדלר  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת המחקר הייתה לבחון את השוני והדמיון בהכרת התודה, הצמיחה האישית, והרווחה האישית והמשאבים התורמים להן בקרב אימהות לילד עם\וללא נכות אינטלקטואלית בחברה החרדית לעומת החברה החילונית. מהממצאים עלה, שהאימהות החרדיות דיווחו על רמות נמוכות יותר של הימנעות וחרדה בהתקשרות וכן נמצא כי רווחתן הנפשית, צמיחתן האישית והכרת תודתן גבוהה יותר. קיימים הבדלים בין האימהות המשתייכות לקבוצות השונות, אשר מצביעים על כך שקיים שוני רב בין האימהות החרדיות והחילוניות הן במשאביהן הפנימיים והן במשאביהן החיצוניים ,וייתכן ששונות זו עשויה להיות קשורה ליכולתן של האימהות לחוש רווחה נפשית וצמיחה אישית.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


תפיסות הורים לבוגרים עם לקויות קוגניטיביות במגזר הערבי את הדיור בקהילה   מק"ט 577 | מנחה: פרופ' שונית רייטר  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת המחקר הייתה לבדוק את התפיסות, העמדות ודרכי ההתמודדות של הורים לבוגרים עם לקויות קוגניטיביות במגזר הערבי לגבי הוצאת ילדיהם למגורים עצמאיים בקהילה לאחר סיום בית הספר המיוחד. רוב ההורים שנדגמו במחקר מתנגדים לנושא הדיור העצמאי בקהילה עבור ילדיהם, ועמדתם תלויה במספר גורמים כגון: הדעות של המשפחה המורחבת והשפעותיהן על דעות ההורים, אזור מגורים, סוג בית הספר, מורכבות הלקות, גיל הבוגר ומינו ומחסור בשירותים ובמודעות אודות נושא המגורים בקהילה. הורים ערבים מעדיפים לטפל ולגדל את ילדיהם בעלי הלקות הקוגניטיבית בביתם. הבוגרים נשארים תלויים בהוריהם גם בהגיעם לגיל הבגרות והעצמאות.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


מעורבות אימהות ערביות עם צאצאיהן הלוקים בפיגור שכלי לאחר השמה חוץ ביתית   מק"ט 566 | מנחה: פרופ' אריק רימרמן  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

במחקר נבדק הקשר בין המשתנים הסוציו-דמוגרפים של האם: גיל, מצב משפחתי, השכלה; של הצאצא: מין, גיל בעת ההשמה, משך שהות במסגרת, חומרת המוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), קיומה של הפרעה נפשית; המסגרת: מרחקה מבית האם; ושני משתנים נוספים: חלוקת התפקידים במשפחה ועמדות האם כלפי החלוקה עצמה, לבין דפוסי המעורבות שהאם תגלה. הממצאים מראים, כי קיומה של הפרעה נפשית המתלווה למש"ה, ומשך שהות ארוך של הצאצא במסגרת המגורים החוץ-ביתית התקשרו באופן מובהק לרמת מעורבות מחשבתית-התנהגותית ורגשית נמוכה של האם. בניגוד למצופה, המשתנים הקשורים לחלוקת התפקידים באוכלוסייה הערבית לא התקשרו למעורבות אימהית.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


תפיסת הילד החריג במשפחה הבדואית והשפעתה על דימויה ותפקודה של היחידה המשפחתית   מק"ט 18 | חוקרים נוספים: פרופ' ורד סלונים-נבו  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם. מחקר זה עוסק בנושא המוגבלות השכלית התפתחותית (מש"ה) בקרב האוכלוסייה הבדואית בישראל. מטרתו הייתה ללמוד על חווית ההורות לילד בעל מש"ה, על דרכי ההתמודדות של ההורים, ועל השפעת מצב זה על יחסי הנישואין. וכן לבחון את רשתות התמיכה העומדות לרשות המשפחה ואת יחס החברה והמשפחה המורחבת לילד החריג. המחקר ערך כשלוש שנים ובמסגרתו נדגמו הורים, בני החברה הבדואית, מהערים ומהכפרים המוכרים והלא מוכרים. מהממצאים, עולה תמונה קשה אודות חווית ההורות של הורים, בני החברה הבדואית, לילדים בעלי מש"ה. תמונה זו, ניתנת לשינוי, ועל כן בסיכום המחקר מוצגות האימפליקציות הטיפוליות והאימפליקציות…

קרא עוד
לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


מימדים של שיתוף פעולה בין מומחים והורים לילדים בדואים עם פיגור שכלי: ההיבט הרב תחומי (המקצועי) וההיבט ההורי   מק"ט 23  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

המחקר עוסק בנושא מוגבלות שכלית התפתחותית בקרב האוכלוסייה הבדואית בישראל, ומתמקד בשני צירים של השוואה: האחד – משמעות של הורות ושל שיתוף פעולה (שת"פ) בעיני אנשי מקצוע ממגוון תחומי מומחיות, העובדים עם אוכלוסייה זו. השני – משמעות של הורות ושל שת"פ בעיני הורי הילד. מטרתו העיקרית של המחקר היא, לזהות ולהגדיר ממדים של שת"פ, ולהציג ממדי התנהגות המאפשרים עבודה בשת"פ. למחקר שתי תרומות מרכזיות. האחת, היא בהדגשת ממדים של שת"פ שעלו בו, שהידע לגביהם הוא קריטי בקביעת אופי, איכות ויישום נושא שת"פ עם ההורים. השנייה, היא הצגה של 26 ממדי התנהגות יישומיים, עבור אנשי מקצוע.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


תפיסת ההחלטה של נשים בעלות אינטליגנציה תקינה להתחתן עם גברים בעלי פיגור שכלי בקרב האוכלוסייה המוסלמית בישראל   מק"ט 552 | מנחה: ד"ר רוני סטריאר  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מחקר זה עוסק בנישואי נשים מוסלמיות בעלות אינטליגנציה תקינה לגברים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) בחברה הערבית בישראל. בדק את תהליך קבלת ההחלטה של הנשים להינשא לאדם בעל מש"ה. המחקר התמקד במספר שאלות הקשורות במעמדן ובמצבן של הנשים ערב קבלת ההחלטה, בציפיות הנשים ממערכת הנישואים ומן המשפחה הרחבה, ובמשמעות שנשים אלה מעניקות להחלטתן בהווה. הממצאים מראים שהחלטת הנשים להינשא קשורה למעמדן הנחות של נשים ערביות רווקות במשפחה ובחברה. הממצאים מחזקים את הצורך בפיתוח פרקטיקה, שירותים חברתיים ומדיניות חברתית הרגישים למאפיינים החברתיים, מגדריים ותרבותיים של נשים בקרב אוכלוסיות מודרות בישראל.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


התמודדות אימהות ממוצא אתיופי להן ילד עם פיגור שכלי   מק"ט 560 | מנחה: פרופ' אלעזר לשם  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

עבודה זו מתמקדת בהשלכות ההקשר התרבותי-חברתי והחוויות הטראומטיות על דפוסי ההתמודדות של אימהות ממוצא אתיופי, להן ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה). ממצאי המחקר מראים, כי אופני ההתמודדות של אימהות מהעדה אתיופית, דומות לאלו של האימהות בחברה המודרנית, דהיינו- הן חשות סבל תמידי, דיכאון כרוני, מותשות מהטיפול היום-יומי הסיזיפי בילד מעוכב ההתפתחותית, חרדות מהעתיד, במיוחד לאחר שתלכנה לעולמן. הן נאחזות במנגנוני הגנה לא מודעים, כגון הכחשה והדחקה עצמית, כדי להתגבר על התחושות הקשות סביב הטיפול בילד. עיקר הנטל מוטל על כתפיה של האם.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


תחושת צמיחה בקרב אבות ואימהות לילדים עם פיגור שכלי -השוואה בין משפחות חרדיות ללא חרדיות   מק"ט 530 | מנחה : ד"ר ליאורה פינדלר  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

המחקר הנוכחי נועד לבדוק את ההבדלים בין משפחות חרדיות לבין משפחות חילוניות המגדלות ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בתחושת צמיחה, תחושת קוהרנטיות ותמיכה חברתית. כמו כן, המחקר מבקש לבדוק האם ימצאו הבדלים בתחושת הצמיחה בין אבות לבין אימהות. עולה כי הורים חרדים דיווחו על תחושת צמיחה גבוהה יותר מהורים חילוניים. לא נמצאו הבדלים בין הורים חרדים להורים חילוניים בתמיכה החברתית. בנוסף, נמצא כי אימהות דיווחו על תחושת צמיחה גבוהה יותר בהשוואה לאבות, אולם לא נמצאו הבדלים בין האבות לבין האימהות בתחושת הקוהרנטיות, ובתמיכה החברתית.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד


חלוקת תפקידים ותמיכה משפחתית בחברה ערבית כגורם הקשור לסגנון התמודדות ורמת חרדה   מק"ט 548 | מנחה : פרופ' שונית רייטר  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

החברה הערבית בישראל נמצאת בשינוי מתמיד, וכתוצאה מתהליך המודרניזציה חל מעבר מחברה קולקטיביסטית לגרעינית. העלייה ברמת ההשכלה, בד בבד עם יציאתן של נשים לשוק העבודה חוללה שינויים במבנה החברתי ובנורמות והערכים החברתיים. מכאן, ראינו צורך לבחון כיצד הורים ערביים מתמודדים עם גידולו של ילד בעל מוגבלות שכלית התפתחותית קלה או בינונית הגר בבית. ממצאי המחקר הצביעו שאימהות השתמשו יותר מאבות באסטרטגיות התמודדות הממוקדת בבעיה. קיים קשר בין מידת הדתיות לרמת החרדה וקשר בין מידת ההשכלה של אימהות ואבות לבין בחירת סגנון ההתמודדות. בתחום חלוקת התפקידים החלוקה עדיין מסורתית יותר.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד