A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

יעילות האימון הפונולוגי בקרב תלמידים עם מוגבלות שכלית דוברי שפה עברית וערבית בהקשר של דיגלוסיה   מק"ט 618| בהנחיית: דר' אורית חצרוני  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

 

מחקר זה בחן את נושא הקריאה והתמקד בתחום הקריאה הפונולוגית בקרב תלמידים עם מוגבלות שכלית. מטרת המחקר הייתה לבחון את מידת יעילות האימון הפונולוגי בקרב תלמידים עם מוגבלות שכלית דוברי שפה עברית וערבית בהקשר של דיגלוסיה.
במחקר השתתפו 60 תלמידים עם מוגבלות שכלית ברמה קלה-בינונית בני 7-13 שנים המבקרים בבתי ספר לחינוך מיוחד. התלמידים חולקו לארבע קבוצות בנות 15 תלמידים בכל קבוצה: שתי קבוצות של תלמידים דוברי ערבית ותלמידים דוברי עברית אשר השתתפו בתוכנית ההתערבות של אימון פונולוגי, ושתי קבוצות ביקורת.
תוצאות המחקר הראו כי האימון הפונולוגי אכן יעיל בקידום הקריאה הפונולוגית בקרב תלמידים עם מוגבלות שכלית אך ללא הבדל בין השפות.
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


Participation in recreation and cognitive activities as a predictor of cognitive performance of adults with/without Down syndrome   השתתפות בפעילויות פנאי קוגניטיביות כמנבא לתפקוד קוגניטיבי במבוגרים עם ובלי תסמונת דאון  

 מטרת המחקר הייתה לבחון את ההשפעה של השתתפות בפעילויות פנאי קוגניטיביות על ביצוע במדדים קריסטליים ופלואידיים בקרב מבוגרים בעלי מש"ה. במחקר השתתפו 32 מבוגרים בעלי מש"ה קלה ובינונית, עם ובלי ת"ד (גיל כרונולוגי=25-55). המשתתפים דירגו את תדירות השתתפותם בפעילויות פחות קוגניטיבית (כספורט, אומנות, וריקוד), ובפעילויות עם גירוי קוגניטיבי גבוה (כמשחק קלפים, פאזלים, קריאה, שימוש במכשירים טכנולוגיים, והשתתפות בקורסים אקדמיים באוניברסיטה), בסולם של 1-5 (1 – פעם בחודש ו-5 – פעם בשבוע). מדדים קריסטליים כללו בדיקת שטף פונמי, מילים נרדפות, דימויים ומטאפורות מילוליות. מדדים פלואידיים כללו מבחן הפקת הומופונים, מבחן מטאפורה חזותית, מבחן מטאפורות חדשות ומבחן לתפקודים ניהוליים. בניתוחי רגרסיה בצעדים נמצא כי השתתפות בפעילויות פנאי פחות קוגניטיבית תרמה 18% רק לביצוע מבחני השטף הלשוני, ואילו פעילויות עם גירוי קוגניטיבי גבוה תרמו בין 18% ל-30% לביצוע כל המדדים הקריסטליים והפלואידיים דלעיל.

מאמר זה פורסם לראשונה בכתב העת Aging & Mental Health, , יוני 2015.
 
למאמר המלא באנגלית לחץ כאן.
 
המאמר מפורסם באתר קרן שלם באישורה של החוקרת פרופ' חפציבה ליפשיץ-והב.

 הבדלים הקשורים לגיל באינטליגנציה, מהירות עיבוד וזיכרון בקרב מבוגרים ומזדקנים בעלי מוגבלות שכלית בהשוואה למבוגרים בעלי התפתחות טיפוסית: נתיב מואץ או מקביל   מק"ט 593 | מנחים: פרופ' חפציבה ליפשיץ-והב ופרופ' אלי וקיל  

עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם
 
מטרת המחקר לבחון קיומם של הבדלים הקשורים לגיל באינטליגנציה, מהירות עיבוד וזיכרון של בעלי מוגבלות שכלית בהשוואה למבוגרים בעלי התפתחות טיפוסית, כאשר נבחנו באינטליגנציה קריסטלית ופלואידית, מהירות עיבוד, זיכרון עבודה וזיכרון אפיזודי. בכל היבט נבחנו הבדלים לפי גיל ונבחן האם הפער הבסיסי לפי גיל נותר ללא שינוי במהלך ההזדקנות. במחקר השתתפו 100 מבוגרים עם מש"ה ו- 83 מבוגרים עם התפתחות טיפוסית, אשר נדגמו בארבע קבוצות גיל (30-39; 40-49; 50-59; 60-69). בשתי האוכלוסיות נמצאה ירידה הקשורה לגיל באינטליגנציה פלואידית, מהירות עיבוד וזיכרון עבודה מילולי. יציבות נמצאה באינטליגנציה קריסטלית, הלוח החזותי-מרחבי של זיכרון העבודה, סך למידה מילולית ואפקט השהייה של זיכרון אפיזודי. לצד הנתיב המקביל, לפיו נשלל שוני איכותי בהשוואה למבוגרים עם התפתחות טיפוסית, נמצא דפוס חדש ובלתי משוער שכונה נתיב מואט. הוא הדגים שוני איכותי בתפקוד של מבוגרים עם מש"ה לעומת בעלי התפתחות טיפוסית.

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


מוגבלות שכלית התפתחותית בקרב פגים: מחקר אורך בינקות לבדיקת גורמי סיכון, סימנים מוקדמים ומאפיינים אימהיים   מק"ט 90  

מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם
מטרות המחקר היו לבחון את אחוז הסיכון למוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) בפגים ולזהות גורמי סיכון בהריון ובלידה; לזהות מאפיינים המבחינים בין פגים עם ובלי מש"ה; ולבחון השלמה של האימהות עם חוויית הלידה המוקדמת ואת מאפייני האם והילד התורמים להשגת השלמה מוקדמת. 12 פגים נמצאו בעלי עיכוב התפתחותי בגיל שנה והתאפיינו בשבוע לידה מוקדם, ציוני אפגר נמוכים, גורמי סיכון פרינטאליים גבוהים, וציונים נמוכים במבדקי התפתחות יותר. מהממצאים עולה החשיבות של מעקב והתערבות טיפולית בקרב תינוקות עם גורמי הסיכון שנמצאו, ועולה החשיבות של מעקב אחר התפתחותם של פגים לאורך זמן. בנוסף, עולה הצורך במתן טיפול מוקדם במידה וקיים חשש לעיכוב התפתחותי.

לסרטון המציג את עיקרי המחקר
צילום ועריכה : שי שלומי, 2015
לסרטון עם כתוביות בשפה האנגלית לחץ כאן
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


מטה אנליזה של מחקרי זיכרון עבודה וזיכרון מרומז בקרב אוכלוסיות בעלות מוגבלות שכלית: מוגבלות שכלית ללא אטיולוגיה ספציפית, תסמונת דאון ותסמונת וויליאמס, בהשוואה לבעלי ההתפתחות התקינה   מק"ט 596 | מנחים: פרופ' חפציבה ליפשיץ-והב ופרופ' אלי וקיל  

עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בסיוע מלגה לקרן שלם

 

במחקר הנוכחי נערכו שתי מטה-אנליזות של מחקרי זיכרון: זיכרון עבודה (Working memory) וזיכרון מרומז (Implicit memory), בקרב שלוש קבוצות בעלות מוגבלות שכלית: בעלי מוגבלות שכלית ללא אטיולוגיה ספציפית (Nonspecific etiology), בעלי תסמונת דאון (Down syndrome) ובעלי תסמונת וויליאמס (Williams syndrome).
מטרת המחקר העיקרית הייתה לבדוק, האם קיימים הבדלים בתפקודי הזיכרון של בעלי המוגבלות השכלית, לבין בעלי ההתפתחות התקינה, תוך בחינת תרומתם האפשרית של משתנים ממתנים פוטנציאליים, הקשורים בנבדקים (גיל ואטיולוגיה) , ובמטלה (רכיב הזיכרון, סוג המטלה, רמת הבקרה והמודאליות). מטרה נוספת הייתה, לבדוק האם קיימים הבדלים בין בעלי המוגבלות השכלית (DS, WS, NSE) ובעלי ההתפתחות התקינה בין ובתוך רכיבי מערכות הזיכרון השונים. יתר על כן, מחקר זה נערך בכדי לזהות תהליכים התפתחותיים ספציפיים, המעורבים ביצירת פרופילים שונים בקרב בעלי האטיולוגיות השונות, תוך שימת דגש על היתרונות והחולשות בין ובתוך רכיבי מערכות הזיכרון השונים.
בניית מסד הנתונים לעריכת כל מטה אנליזה (WM, IM) נעשה לאחר איתורם של מחקרי זיכרון החל משנות ה-90, בהתאם לקריטריונים תוכניים וסטטיסטיים, ההולמים את מטרות המחקר. המטה אנליזה העוסקת במערכת זיכרון העבודה כוללת 60 מאמרים, בהם הופיעו 72 מחקרים שונים. זו העוסקת במערכת הזיכרון המרומז, כוללת 18 מאמרים בהם 22 מחקרים שונים.
המסקנות המשותפות, העולות ממחקר זה באשר למערכת זיכרון העבודה למערכת הזיכרון המרומז, מוסיפות מידע אודות ההטרוגניות בין המחקרים, שיש להביא בחשבון כאשר מפרשים את התוצאות השונות. בעת תיאור תפקודי הזיכרון בקרב אוכלוסיות בעלות מוגבלות שכלית, יש לנקוט בגישה דיפרנציאלית ומובחנת, ולהימנע מתיאור מכליל, הנמדד על ידי ממוצע כללי.

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


טרילוגיה של תופעת המנהיגות באוכלוסייה בעלת מוגבלות שכלית: כישורים, סגנון מנהיגותי ויחסי הגומלין בין מנהיגים למונהגים   מק"ט 581 | מנחים : פרופ' חפציבה ליפשיץ, ד"ר יוסף קליין  

עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

 מן השדה עולה כי קיימת מנהיגות בלתי פורמלית בקרב בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה). מטרת המחקר, היתה לבדוק את תופעת המנהיגות בקרב מתבגרים ומבוגרים בעלי מש"ה. נבדק מהן היכולות והתכונות בתחום הקוגניטיבי, האישיותי-רגשי והחברתי המייחדות מנהיגים בעלי מש"ה בהשוואה למונהגים בעלי מש"ה, שאינם בעלי כושר מנהיגות. נמצא כי קיימת מודעות קוגניטיבית למגבלה בקרב אנשים בעלי מש"ה. כי המנהיגים בעלי מש"ה נוטים באופן מובהק להיות בעלי סגנון מנהיגות חברתי-שיתופי, אך גם סגנון מנהיגות סמכותי-משימתי קיים אצלם. ושאיכות יחסי הגומלין בין מנהיגים-מונהגים בעלי מש"ה, מתנהלים על פי מרכיבי האינטראקציה התיווכית האוריינית.

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


לקויות למידה בקרב בוגרים: יישום מודל הבריאות העולמי (ICF) כמפתח להבנה של צורכי הפרט – מאמר עמדה   לקוח מתוך כתב העת מפגש – לעבודה חינוכית סוציאלית , כרך כב גיליון 39, תמוז תשע"ד - יוני 2014  

מאמר עמדה זה מציג בקצרה את מודל ארגון הבריאות העולמי כמפתח להבנה של צורכי האדם הבוגר עם לקות הלמידה. המודל מתייחס למצבו הבריאותי של הפרט, לגורמים תלויי הקשר אישיים וסביבתיים ולקשר של אלה עם מאפייני הפעילות וההשתתפות במגוון תחומי החיים.
כותבות המאמר סבורות כי שימוש במודל להבנת מאפייני התפקוד היום-יומי יוכל לסייע בפיתוח מענה לצורכיהם המגוונים של אנשים בוגרים המתמודדים עם לקויות למידה. במאמר מוצגות הגדרות שונות של לקויות למידה ומתוארת הקו-מורבידיות של לקות הלמידה עם מצבי בריאות נלווים. כמו כן משולבים מקורות מהספרות וקטעי ראיונות על אודות ההתמודדות של בוגרים עם לקויות למידה עם התפקוד היום-יומי במגוון תחומי חיים. לבסוף מודגם אופן יישום של המודל באמצעות תיאור מקרה של בוגרת עם לקויות למידה. מושגי המודל יוכלו לסייע לאדם עם לקות למידה להבין את העצמות והחולשות שלו בקשר לפעילויותיו ולהשתתפותו בתחומי הפעילות השונים בחיי היום-יום (ראו איור 1) , ולאנשי מקצוע המטפלים באוכלוסייה זו - ליצור שפה משותפת ביניהם. שימוש בעולם מושגים שכזה יאפשר פיתוח דרכי הערכה, אסטרטגיות והתאמות נדרשות בסביבה לשם שיפור ההשתתפות היום-יומית ואיכות החיים של המתמודדים, הן ברמת הפרט והן ברמת המדיניות.

לקוח מתוך כתב העת מפגש – לעבודה חינוכית סוציאלית , כרך כב גיליון 39, תמוז תשע"ד - יוני 2014

גיליון מיוחד בנושא לקויות למידה והפרעות קשב: תאוריה, מחקר ומדיניות.
עורכת-אורחת: פרופ' מלכה מרגלית

 

לפריט המלא
קרא | הורד


Enabling Access and Enhancing Comprehension of Video Content for Postsecondary Students with Intellectual Disability   מתן גישה וכלים לשיפור הבנת תוכנם של קטעי וידאו בקרב תלמידי תיכון בעלי מוגבלות שכלית  

יש צורך רב בכלים חדשניים לשלב תלמידים עם מוגבלות שכלית בחוויות לימודיות. במחקר הנוכחי בדקו את ההשפעה של מספר התאמות על מנת לשפר הבנה של עובדות והסקת מידע מסרטים עיוניים בקרב 6 תלמידי תיכון עם מוגבלות שכלית. התאמות בסרטים כללו הקראה נרטיבית אלטרנטיבית, שני סוגי כתוביות (טקסט מודגש וכתוביות על בסיס ציור/מילה), וסרטים אינטראקטיביים לחיפוש תשובות. על-פי ניתוח ויזואלי וסטטיסטי, התלמידים ביצעו טוב יותר (ענו נכון על יותר שאלות הבנה) באופן מובהק עם סרטים מותאמים (הקראת נרטיב אלטרנטיבי) ואינטראקטיביים. לא נמצא הבדל בין שני סוגי הכתוביות. בנוסף, ראיונות הראו כי כל התלמידים העדיפו את הסרטים המותאמים והסרטים האינטראקטיביים ומצאו שהם מועילים יותר.

המחקר פורסם בכתב העת Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 49(1), 45

למחקר לחץ כאן

 יעילות השימוש של מטפלים במערכת תומכת החלטה בעת התאמת טכנולוגיה מסייעת   מק"ט 69 | חוקרים נוספים: פרופ' תמר וייס, ד"ר צבי קופליק  

 מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.


מטרת המחקר העיקרית הייתה לבחון האם מערכת תומכת החלטה קלינית, בשם OSCAR, תשפר באופן מובהק סטטיסטית את הבחירה של עכבר או תחליף עכבר המותאם ביותר לאנשים עם מוגבלות ע"י קלינאים טירוניים, בדומה לקלינאים מומחים בתחום התאמה של הטכנולוגיה המסייעת (AT). מבחינה יישומית, הראה המחקר כי האב-טיפוס של מערכת תומכת החלטה OSCAR, יכול לסייע לסגור את הפער בין הטירונים למומחים בייעול תהליך ההתאמה של טכנולוגיה מסייעת לאדם ואף לתרום לחשיבה קלינית מובנית ומסודרת למומחים בתחום. מדדי ההצלחה של השימוש במערכת מראים כי כדאי יהיה להרחיב את השימוש במערכת תומכת החלטה, להתאמת AT מסוגים שונים.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


יכולת ניבוי של פיגור שכלי, בילדים אשר אובחנו בגיל צעיר כסובלים מאיחור התפתחותי כללי   מק"ט 71 | חוקרים נוספים: ד"ר שחר שפר, בת חן עמיר, אירנה ווסיקר, אודליה לאון  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

איחור התפתחותי כללי מוגדר כאיחור בשני צירי התפתחות לפחות, לרוב מאותר ומאובחן בגיל שנה וחצי עד גיל שלוש, ונחשב לאבחנה המקדימה לפיגור שכלי. איתור מוקדם של לקות קוגניטיבית חשובה לצורך התערבות ותכנון מערך טיפול. המחקר נועד לקבוע את המתאם בין איחור התפתחותי בגיל הצעיר לרמה הקוגניטיבית העתידית, על סמך הקשר בין מבחנים התפתחותיים בגיל צעיר למבחנים קוגניטיביים בגיל מבוגר יותר. נמצא שהדינאמיקה של ההתפתחות הקוגניטיבית בילד עם איחור התפתחותי ולקות תקשורת הינה שונה מאשר באיחור כללי ללא הפרעת תקשורת ולכן פענוח התוצאות והניבוי/ פרוגנוזה צריכים להיקבע בזהירות יתרה כתלות באבחנה הנוספת של הילד.

סרטון המציג את עיקרי המחקר

פברואר 2014 , צילום ועריכה : שי שלומי

 

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד