A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

אינטראקציה תיווכית בין צוות לחניכים במרכז יום למבוגרים (בעלי פיגור שכלי קשה ועמוק), בשיטת ה-MISC – Mediational Intervention for Sensitizing Caregiversers   מק"ט 15 | חוקרים נוספים: ג'ורג' צימרמן  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם. מטרתו של המחקר לבדוק את השפעת הפעלת תכנית התערבות בשיטת ה- MISC - Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers, על שיפור איכות האינטראקציה בין הצוות לחניכים, במפעל עבודה שיקומי לחניכים מבוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית קשה ועמוקה. נבדקה הפעלת האינטראקציה בין צוות לחניכים על פי שיטת ה-MISC על המרכיבים הרגשיים, הקוגניטיביים וההתנהגותיים בתפקוד החניכים. נמצא שיפור באיכות האינטראקציה בין הצוות לחניכים במרכיבים של: מתן משמעות, הרחבה קוגניטיבית ומתן תחושת יכולת עם הסבר. התכנית תרמה לשיפור תפקוד החניכים בתחום הקוגניטיבי: בשימושים מתמטיים, מושגי זמן וזכירת מספרים. התכנית תרמה לשיפור התנהגויות חיוביות של החניכים ולהכחדת התנהגויות…

קרא עוד
לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


קוגניציה חברתית ומיומנויות חברתיות בקרב ילדים עם תסמונות ווליאמס וחל"פ   מק"ט 32 | מנחים: פרופ' רות פלדמן, פרופ' גיל דיזנדרוק, ד"ר רוני גבע  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

המחקר הנוכחי מתמקד בבחינה אינטגרטיבית ומקיפה של הכישורים החברתיים בילדים ומתבגרים, הלוקים באחת משתי תסמונות גנטיות נדירות: תסמונת ויליאמס (ת"ו) ותסמונת חיך-לב-פנים (חל"פ). מטרת המחקר הינה לבחון יכולות קוגניציה חברתית ומדדים של התנהגות חברתית בכל אחת מהתסמונות, לעמוד על הקשר שבין קוגניציה חברתית והתנהגות חברתית, ולשרטט פרופיל אינטגרטיבי של התפקוד החברתי בקרב בעלי התסמונות. הממצאים מראים, שהנבדקים בשלוש הקבוצות הקליניות הפגינו יכולות דומות בתחום הקוגניציה החברתית ובתחום ההתנהגות החברתית, יכולות שהיו נמוכות בהשוואה לבעלי התפתחות תקינה בגיל מנטאלי תואם. עם זאת, נמצאו הבדלים המבחינים בין שתי התסמונות, באופן שמייחד את התפקוד החברתי שלהן.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


חינוך והכשרה של בוגרים עם פיגור שכלי ככוח עזר למקצועות הסיעוד   מק"ט 34 | חוקרים נוספים: אדווה זילברשטיין-חכם  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

מחקר זה מציג את היתרונות וההישגים של מבוגרים עם לקויות קוגניטיביות אשר שולבו בתכנית הכשרה ככוח עזר למקצועות הסיעוד אשר התקיימה באוניברסיטת חיפה. מטרת התכנית הייתה לשלב בוגרים עם לקויות קוגניטיביות בלימודים גבוהים באקדמיה ובהמשך להכינם ליציאה לעבודה עצמאית בקהילה מתגמלת ומעניינת. המפגשים כללו יום לימודים שבועי במשך שלושה סמסטרים אוניברסיטאיים. נמצא, שהתכנית הניבה תרומה משמעותית לבוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, מבחינת כישורים אישים, אקדמיים ומקצועיים. כמו כן, גם בעמדות הסביבה התומכת של המשתתפים, נמצאה הערכה רבה ושביעות רצון מהתהליך הלימודי והאישי של המשתתפים ורצון להמשך קיום הקורסים ולהמשך השילוב של ילדם באקדמיה.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


מיפוי הקושי ותהליכי החשיבה בפתרון אנלוגיות פרספטואליות וקונספטואליות באמצעות אבחון דינאמי בקרב מתבגרים ומבוגרים בעלי פיגור שכלי   מק"ט 546 | מנחים: ד"ר חפציבה ליפשיץ, ד"ר יצחק וייס  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת המחקר העיקרית הייתה להתחקות אחר תהלכי החשיבה והקשיים של בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) בבואם לפתור אנלוגיות קונספטואליות ופרספטואליות. ממצאי המחקר הצביעו על עלייה מובהקת בהישגים לאחר האימון, על קושי בפתרון הרכיבים הסקה ומיפוי באנלוגיות פרספטואליות מעבר לרמה הקוגניטיבית הבסיסית וכן על קושי בפתרון רכיב היישום באנלוגיות פרספטואליות בקרב בעלי הרמה הקוגניטיבית הבסיסית הנמוכה. הממצאים הדגישו את החשיבות של פיתוח תכניות לימודים בנושא אנלוגיות לבעלי אוכלוסייה זו בכלל ולמבוגרים בעלי פיגור שכלי בפרט, בד בבד עם העיסוק השיקומי לו הם זוכים.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


מטה אנליזה של מחקרי זיכרון מפורש באוכלוסייה בעלת פיגור שכלי   מק"ט 565 | מנחים : ד"ר חפציבה ליפשיץ פרופ' אלי וקיל  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת המחקר הינה עריכת מטה אנליזה של מחקרים בתחום הזיכרון המפורש שנערכו בקרב בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה). בדומה לסקירה ספרותית רגילה, מטרת המטה אנליזה לתאר את הידע הקיים בתחום מחקר מסוים תוך התחשבות במרבית המחקרים שפורסמו. הממצאים מלמדים שהמוגבלות האינטלקטואלית של בעלי מש"ה אינה נובעת מסטייה כללית מההתפתחות הקוגניטיבית הטיפוסית, כי אם מפרופילים קוגניטיביים נפרדים. לגיל הכרונולוגי תרומה רבה באשר לתפקודי הזיכרון המפורש של בעלי מש"ה. בנוסף, נראה שהפגיעה המוחית בקרב בעלי מש"ה מתמקדת לא רק בחלקים הקדמיים של המוח, אלא כנראה גם באזורים האחראים על תהליכי הקידוד. 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


מערכת מותקנת על הליכון חשמלי לניטור התפתחות הליכה בפעוטות עם תסמונת דאון   מק"ט 20 | חוקרים נוספים: ד"ר עמית גפן  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

לפעוטות עם תסמונת דאון, דפוס שונה בהתפתחות ההליכה בשלב מוקדם בגיל הילדות. ניתן להתאמן באמצעות הליכון חשמלי, כדי לקדם השגת יעדים מוטוריים אצל ילדים עם תסמונת דאון, אך מידע כמותי על התפתחות ההליכה מוגבל למחקרים המתבצעים במעבדות הליכה. מטרתנו הייתה לפתח ולבחון מערכת ניידת וזולה, שמזהה את צעדי הפעוט על ההליכון במהלך האימון. המערכת כוללת חיישני אינפרה-אדום שמודדים מרחק, כדי לזהות את מיקום הרגליים בזמן הליכה, וכך למדוד אורך צעד וקצב הליכה של הפעוט. הניסויים מצביעים על תועלת פוטנציאלית במערכת שפותחה, בכימות ניטור תהליך רכישת הליכה בפעוטות עם תסמונת דאון ולקויות הליכה נוספות.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד


שיפור תפיסת רצף זמן בקרב ילדים עם פיגור שכלי בינוני באמצעות טכנולוגיית מציאות מדומה   מק"ט 21 | חוקרים נוספים: ד"ר סיגל עדן, מיכל בצר  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

המחקר עוסק בתפיסת הזמן, ומתמקד בשיפור תפיסת רצף הזמן אצל ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה). תוכנית ההתערבות התבססה על טכנולוגית המציאות המדומה (Virtual Reality), במטרה לבחון את השפעת התלת-מימד על תפיסת רצף הזמן, ולשפר תפיסה זו אצל ילדים עם מש"ה קל-בינוני. נכללו שלושה תרחישים בעלי רצף זמן, אשר עובדו לעולמות וירטואליים תלת-מימדיים, כאשר רצף הזמן נמדד על פי מספר ההצלחות בסידור ההתרחשויות ברצף לוגי. התוצאות מעידות, שייצוג תלת מימד הצריך פחות תיווך מייצוג דו מימדי. כמו-כן נמצא, שילדים עם מש"ה בינוני הראו תפיסת רצף זמן נמוכה יותר מאשר ילדים עם מש"ה קל.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


אפיוני קריאה ומטלות תלויות קריאה בקרב צעירים בעלי פיגור שכלי ממקור לא ידוע   מק"ט 545 | מנחה: פרופ' יונתה לוי  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

המחקר בנושא ליקויי קריאה התמקד בעבר באוכלוסיית הדיסלקטיים, שהם בעלי אינטליגנציה תקינה בדרך-כלל הסובלים מליקוי ספציפי בקריאה. המחקר הנוכחי מתייחס לאוכלוסייה שנחקרה הרבה פחות בתחום זה- בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה). תוצאות המחקר הצביעו על יכולת נמוכה של קריאת מילות תפל, ויכולת מעט טובה יותר של קריאת מילים משמעותיות. נמצאו מתאמים חיוביים מובהקים בין קריאת מילות תפל ובין רמת האינטליגנציה, המודעות הפונולוגית ויכולת השיום המהיר. עוד נמצא שבניגוד לדיסלקטיים, הגורם המשפיע ביותר על יכולת הקריאה של בעלי פיגור הוא היכולת הקוגניטיבית ולא יכולות השפה.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


השפעת מצבי רגש על תהליכי עיבוד מידע חברתי בקרב מתבגרים עם פיגור שכלי קל ובינוני   מק"ט 517 | ד"ר חני טור-כספא  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

המחקר בודק השפעת מצבים רגשיים חיוביים ושליליים על תהליכי עיבוד מידע חברתי, בקרב אוכלוסיות מתבגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) קלה ובינונית. כמו כן, נבחנו הכושר לזיהוי רגשות לא מילוליים וכישורי הבנה והבעה שפתיים והקשר שלהם לתהליכי עיבוד מידע חברתי בקרב אוכלוסייה זו. נמצאו אצל המתבגרים קשיים נכרים במודל לתהליכי עיבוד מידע חברתי בשלבי הקידוד, הפירוש, חיפוש התגובה, ובחירת התגובה בשלב ביצוע ההתנהגות. התגלו בקרב הנבדקים קשיים ניכרים בזיהוי רגשות לא מילוליים. קשרים חיוביים מובהקים בין הכושר לזיהוי רגשות לא מילוליים וכשרים שפתיים לבין תהליכי עיבוד מידע חברתי.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


השפעת מעורבותם של ילדים עם נכויות התפתחותיות קשות הלומדים בבית ספר מיוחד, עם בני גילם בבית ספר רגיל   מק"ט 518 | מנחים : ד"ר חני טור-כספא, פרופ' שונית רייטר  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

העבודה מציגה תוצאותיו של ניסיון שילוב חלקי, של ילדים עם נכויות התפתחותיות קשות בבית ספר כללי. במטרה לבדוק את איכויות הקשר שנבנה בין התלמידים הרגילים ובין התלמידים עם הנכויות הקשות, ואת השפעות השילוב על התקדמות תלמידים אלה בתחומים החברתיים והלימודיים. החברתיים והלימודיים. הממצאים אינם חד משמעיים, אך הצביעו על כך שמעורבותם של ילדים עם נכויות התפתחותיות בבית ספר כללי משפיעה לחיוב על התפתחותם החברתית והלימודית. כמו כן נמצא כי ככל שהחשיפה של ילדים עם נכויות התפתחותיות לבני גילם בביה"ס הרגיל נמשכת זמן רב יותר, ההתקדמות בתחומים אלה משמעותית יותר.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד