A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

הבדלים בשביעות הרצון ובמחויבות ארגונית, אפקטיבית והמשכית, של מדריכי מע"ש במגזרים: הציבורי והשלישי   מק"ט 540 | ד"ר ענת פרוינד  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

בישראל קיימים, משנות השישים, מרכזי תעסוקה שיקומיים (מע"ש), שמהווים מסגרת תעסוקה מוגנת לאוכלוסייה בגיל העבודה (21+), הלוקה במוגבלות שכלית התפתחותית ומתגוררת בקהילה. מטרת המחקר הייתה לבחון את ההבדלים בשביעות הרצון והמחויבויות הארגוניות של מדריכי המע"ש במגזרים השונים: הציבורי- מע"שים המופעלים על ידי רשויות מקומיות והשלישי- מע"שים המופעלים על ידי עמותות ללא מטרות רווח. שני הממצאים המרכזיים מראים כי אכן קיימים הבדלים מובהקים בין המגזרים בעמדותיהם של מדריכי המע"ש כלפי עבודתם, כאשר עובדי המגזר השלישי הראו ממוצעים גבוהים מאלו של עובדי המגזר הציבורי, בעיקר לגבי המחויבות האפקטיבית וההמשכית שדווחה על ידי מדריכי המע"ש.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד


מדריך תכנון להקצאת קרקע לצורכי ציבור   מתוך אתר משרד הבינוי והשיכון  

הקצאת מכסות הקרקע שבתדריך, מתבססות על החלטת הממשלה מיום 8.1.1997 בנושא ייעול השימוש בקרקעות ליעד ציבורי, גיבוש המלצות וכללים להקצאת קרקעות למוסדות ציבור ושילוב שימושים שונים במוסד אחד.

לעתים קרובות תכנון מבני הציבור והקצאת הקרקע נקלעים לעימות אל מול שיקולים אחרים. משום כך, על מתכנן התוכנית מוטלת החובה למצוא את האיזון בין הגורמים השונים ולייצג נאמנה את צורכי הציבור.

לכן לא די בהקצאת שטחים במסגרת התוכנית לצורכי ציבור על פי הנורמות המחייבות. על המתכנן לקחת בחשבון שיקולים נוספים שנודעת להם השפעה מנקודת ראות המשתמש כמו פריסת מוסדות הציבור, טופוגרפיה של המגרש, התחשבות בנגישות נוחה לאוכלוסייה שעבורה נדרש השירות וכו'.

בתהליך כתיבת המדריך נעשה מאמץ להתייחס לניסיון שהצטבר בסוגיית הצרכים הציבוריים וההשלכות על נורמות הקרקע הדרושות בהקשר להתפתחויות העתידיות. מטרתו של התדריך להעמיד לרשות המתכננים כלי עבודה המתבסס על הסכמה בין משרדים על הנורמות למכסות הקרקע לסוגי מוסדות הציבור, ובכך לסייע לגופי התכנון בעבודתם.

תיאור הפריט והמדריך נמצא באתר משרד הבינוי והשיכון.
לצפיה לחצו כאן
 

לפריט המלא
קרא | הורד


קבלת החלטות של עובדים סוציאליים במקרים של אלימות במשפחה כלפי ילדים בעלי פיגור שכלי - השפעת עמדות העובד, ההתנהגות המאתגרת של הילד ואלימות ההורה   מק"ט 519 | מנחים : ד"ר אילנה דובדבני, ד"ר גיא אנוש  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת המחקר היא לתרום להבנה התיאורטית של הגורמים המשפיעים על הבחירה בהתערבויות שנוקטים העוסי"ם ופקידי הסעד במקרים של אלימות, ניצול והזנחה של ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) בתוך המשפחה. הממצאים מראים שהעוסי"ם ופקידי הסעד אינם מושפעים מעמדותיהם ומניסיונם בעבודה בתחום המש"ה. נמצא שהם נוטים להתערב במקרים של אלימות במשפחה כלפי ילדים בעלי מש"ה ומאמינים כי במקרים של אלימות צריך לטפל בדרכי התערבויות סמכותית ולא בדרכי התערבויות טיפולית. הדגש צריך להיות מופנה למרכיבים השונים בהכשרתם של העוסי"ם ופקידי הסעד ביחס לסיטואציות של אלימות במשפחה כלפי ילדים בעלי פיגור שכלי.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


ילדים עם צרכים מיוחדים: הערכת צרכים וכיסוים על ידי השירותים   חוקרים נוספים : ברנדה מורגנשטיין, מלכה שימעל, גלית ריבליס.  

ילדים עם צרכים מיוחדים במדינת ישראל מקבלים מענים ממגוון נותני שירותים : קופות החולים, משרדים ממשלתיים (רווחה, חינוך בריאות) רשויות מקומיות, ארגונים ועמותות ואף שירותי המגזר הפרטי.
מטרת המחקר המשותף למכון ברוקדייל והביטוח הלאומי לסקור באופן שיטתי את שיעור ומספר הילדים עם צרכים מיוחדים, ללמוד על סוגי המוגבלויות, ללמוד את הצרכים של הילדים והמשפחות ולמפות את השירותים הניתנים.
בסופו של תהליך לאבחן את הפער שבין הצרכים לבין השירותים הקיימים על מנת שניתן יהיה להבנות מערך שירותים נוסף, תומך בין השאר, גם באמצעות גמלת ילד נכה.

המסמך מציג את הנתונים שנאספו וכן את ההמלצות של הוועדה אשר ליוותה את תהליך האיסוף והמיפוי.
ממצאי המסמך היוו בסיס לתכנון מדיניות ופיתוח שירותים עבור ילדים עם מוגבלויות במדינת ישראל.

 

 

לפריט המלא
קרא | הורד